Strona Główna

Tytuł projektu: SWAN. Szkolnictwo Wyższe Atrakcyjne i Nowoczesne – Podnoszenie Kompetencji Dydaktycznych Kadry Akademickiej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Projekt „SWAN. Szkolnictwo Wyższe Atrakcyjne i Nowoczesne – Podnoszenie Kompetencji Dydaktycznych Kadry Akademickiej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4. Zarządzenie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Okres realizacji: 01-06-2017 do 31-05-2019

Cel projektu: celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia oraz prowadzenia dydaktyki w języku obcym poprzez realizację wysokiej jakości szkoleń, warsztatów i kursów.

Planowanie efekty: projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji 32 nauczycieli akademickich WBiOŚ, co w konsekwencji wpłynie na podniesienie jakości realizowanej dydaktyki na kierunkach Biologia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska oraz na studiach doktoranckich Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity.

Wartość projektu: 281 716,10 PLN

Wkład funduszy europejskich: 237 430,33  PLN