O projekcie

Projekt „SWAN. Szkolnictwo Wyższe Atrakcyjne i Nowoczesne – Podnoszenie Kompetencji Dydaktycznych Kadry Akademickiej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4. Zarządzenie w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Celem głównym projektu jest podniesienie w okresie od 01.06.2017 r. do 31.05.2019 r. kompetencji 32 nauczycielek i nauczycieli akademickich Wydziału Biologii iOchrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie:

– innowacyjnych umiejętności dydaktycznych;

– umiejętności informatycznych, w tymposługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia;

– prowadzenia dydaktyki w języku obcym, poprzez realizacjęwysokiej jakości szkoleń, warsztatów i kursów.

Zaplanowana ścieżka wsparcia została tak skonstruowana, aby stanowiła maksymalnie efektywne wsparcie dla uczestników projektu, celem podniesieniakompetencji dydaktycznych, a w konsekwencji podniesienia jakości prowadzonej dydaktyki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, co przyczyni się dorealizacji w pełnym zakresie treści i efektów kształcenia, a tym samym pozwoli na urzeczywistnienie misji UŚ oraz celów strategicznych, tj. „Innowacyjne kształcenie inowoczesna oferta dydaktyczna”.

W skrócie o projekcie

Okres realizacji: 01-06-2017 do 31-05-2019

Cel projektu: celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia oraz prowadzenia dydaktyki w języku obcym poprzez realizację wysokiej jakości szkoleń, warsztatów i kursów.

Planowanie efekty: projekt przyczyni się do podniesienia kompetencji 32 nauczycieli akademickich WBiOŚ, co w konsekwencji wpłynie na podniesienie jakości realizowanej dydaktyki na kierunkach Biologia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska oraz na studiach doktoranckich Advanced Methods in Biotechnology and Biodiversity.

Wartość projektu: 281 716,10 PLN

Wkład funduszy europejskich: 237 430,33  PLN